امار زمین

من به امار زمین مشکوکم
اگر این سطح پر از ادم هاست
پس چرا این همه دل ها تنهاست
بی خودی می گویند هیچ کس تنها نیست
چه کسی تنها نیست
همه در جمع ول تنهایند
من که در تردیدم تو چطور؟

سهراب سپهری                                                                    

  • sevil ...

هندوانه

انان که فانوسشان را بر پشت میبرند
سایه هایشان پیش پایشان می افتد
Designed By Erfan Powered by Bayan