زندگی

 در کتاب چار فصل زندگی

صفحه ها پشت سرِ هم می روند

هر یک از این صفحه ها، یک لحظه اند

لحظه ها با شادی و غم می روند...

 گریه، دل را آبیاری می کند

 خنده، یعنی این که دل ها زنده است...

 زندگی، ترکیب شادی با غم است

دوست می دارم من این پیوند را

 گر چه می گویند: شادی بهتر است

 دوست دارم گریه با لبخند را
  • sevil ...

هندوانه

انان که فانوسشان را بر پشت میبرند
سایه هایشان پیش پایشان می افتد
Designed By Erfan Powered by Bayan